កម្មវិធី IC

PHILIFAST មិនត្រឹមតែផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មផលិត និងដំឡើង PCB តែមួយដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មសរសេរកម្មវិធី IC ផងដែរ។

ក្រុមវិស្វករដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអាចសរសេរកម្មវិធី IC ដែលបានកំណត់ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

អតិថិជនផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការដុតពេញលេញ ការណែនាំអំពីការដុត និងសៀវភៅឧបករណ៍ដុត។

យើង​មិន​ត្រឹម​តែ​គាំទ្រ​ការ​ដុត​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ការ​ដុត​ក្រៅ​អ៊ីនធឺណិត​ផង​ដែរ។

5