ឧបករណ៍ផលិតកម្ម

1

ការខួង

2

PTH

3

AT Soldermask បោះពុម្ព

4

AT Plating

8

ចុច

9

ការឆ្លាក់ខាងក្នុង

10

AOI ខាងក្នុង

11

ការនាំផ្លូវ

12

មន្ទីរពិសោធន៍គីមី

13

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍

14

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ Impedance

15

ភាពធន់នឹងការផ្សារដែក - បន្ទប់គ្មានធូលី

16

វី-កាត់

17

ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

5

នៅ E-TEST & Flying Probe Tester

6

AOI ខាងក្រៅ

7

ការប៉ះពាល់