ជួសជុល និងថែទាំ

ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ PHILIFAST ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មថែទាំផលិតផលដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលធានា។បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថាបញ្ហាផលិតផលគឺបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង អតិថិជនអាចប្រគល់ PCB មកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវិញដោយមិនគិតថ្លៃថែទាំ។ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់អតិថិជន។

5.1